RSS Facebook

Článek 

Jana Handrejchová: Demoliční akce v historickém hradebním okruhu centra Ústí nad Labem a přilehlých prostranstvích v letech 1945-1989

01. 12. 2007 | autor: u-a

DP ÚL (2003)

Celá práce je k dispozici v archivu univerzity. Zde je jenom stručný přehled, o co se autorka zajímala.

Diplomantka ve své práci chtěla na jednotlivých demoličních akcích ukázat proměnu města v letech 1945-1989. Vymezuje historické centrum města, které prošlo největšími změnami, ať šlo o přímý důsledek válečných škod nebo o řešení přestavby severočeských měst, budování krajského města, řešení bytové krize atd. Nejprve se věnuje poválečné obnově centra, zjišťování stavebních škod, tvorbě asanačního plánu a několika územním plánům, které nebyly realizovány. Popisuje akce 50. a 60. let – „postavme si nové Ústí“, „postavme si krajské město“ apod. Dále popisuje jednotlivé územní plány a jejich realizace, soutěže na architektonická řešení jednotlivých částí centra města a další demoliční akce, zvláště ty z let 1976-1989. Popisuje zánik budov a ulic a vznik nových staveb.

Významní stavebníci před rokem 1945

Max Schaffner: Schaffnerova vila s budovou vrátnice (tzv. nová radnice) na rohu dnešních ulic Bělehradská a Velká hradební

hrabě Erwin Nostic-Rhieneck (majitel řehlovického panství): zámek Trmice

Významní stavitelé před rokem 1945

firma Alwin Köhler - Městská knihovna na dnešním Lidickém náměstí (1921-1923)

Robert Langs - 1893-95 realizoval reprezentační stavbu Spolku v novogotickém stylu

Vybraní architekti do roku 1945

Heinrich Ferstel - zámek Trmice (1854-57)

Robert Langs - v letech 1893-95 realizoval reprezentační stavbu Spolku v novogotickém stylu, v roce 1892 byl stavitelem vrátnice Schaffnerovy vily na rohu dnešních ulic Bělehradská a Velká hradební

Josef Zasche - projektoval Městskou knihovnu na dnešním Lidickém náměstí. Projektoval také budovu České spořitelny (č.p. 890) na dnešním Lidickém náměstí.

Architekti po roce 1945

R. Bergr - vítězný projekt v soutěži na řešení centra města Ústí nad Labem 1963-65 (projekt: kompozice centra města s jedinou dominantou na Mírovém náměstí a obchodním domem na Revoluční ulici, rušil původní tvar náměstí a navrhoval pravoúhlý čtvercový tvar). Budova Pozemních staveb a Česká státní pojišťovna (1964 -1965), budova technických a inženýrských služeb, dostavba areálu SKNV, Dům technických a inženýrských staveb, hotel Vladimír (1982-85)

G. Brix - projekt hotelu Bohemia

J. Drtikol - budova Pozemních staveb a Česká státní pojišťovna (1964-65)

V. Eminger - vítězný projekt v soutěži na řešení centra města Ústí nad Labem 1963-65 (projekt: kompozice centra města s jedinou dominantou na Mírovém náměstí a obchodním domem na Revoluční ulici, rušil původní tvar náměstí a navrhoval pravoúhlý čtvercový tvar). Dudova technických a inženýrských služeb, dostavba areálu SKNV.

J. Fojt - budova Krajského národního výboru

J. Gabriel - Územní plán výstavby krajského města Ústí nad Labem (1955) - včetně výhledového plánu středu města (hlavní motiv: z centra odvést dopravu , umístit tam obchody, úřady, všechny budovy krajského významu), Hotel Vladimír (1982-85), budova Krajského národního výboru. Vítězný projekt v soutěži na řešení centra města Ústí nad Labem 1963-65 (projekt: kompozice centra města s jedinou dominantou na Mírovém náměstí a obchodním domem na Revoluční ulici, rušil původní tvar náměstí a navrhoval pravoúhlý čtvercový tvar)

Z. Havlík - projektoval rozšíření budovy krajské knihovny ve Velké Hradební

M. Hejduk - budova Pozemních staveb a Česká státní pojišťovna (1964-65)

P. Chudoba - Dům technických a inženýrských staveb

J. Lácha - projektoval Kulturní dům

H. Láchová - projektovala Kulturní dům

J. Liška - projektoval budovu Krajské správy Ministerstva vnitra

L. Kos - vítězný projekt v soutěži na řešení centra města Ústí nad Labem 1963-65 (projekt: kompozice centra města s jedinou dominantou na Mírovém náměstí a obchodním domem na Revoluční ulici, rušil původní tvar náměstí a navrhoval pravoúhlý čtvercový tvar)

J. Kováč - vítězný projekt v soutěži na řešení centra města Ústí nad Labem 1963-65 (projekt: kompozice centra města s jedinou dominantou na Mírovém náměstí a obchodním domem na Revoluční ulici, rušil původní tvar náměstí a navrhoval pravoúhlý čtvercový tvar)

Č. Paroulek - projektoval obchodní jednotky v Revoluční ulici

J. Rotyka - projekt hotelu Bohemia

A. Vaněk - budova justičních složek

ing. arch. Vodička - Územní plán města (hlavní myšlenkou bylo posunutí nádraží na jižní stranu centra) 1945-47

R. Žertová - projektovala Obchodní dům Labe

J. Kyzran - hotel Vladimír (1982-85)

Stavby, které podlehly demolici

Městská knihovna, č.p. 1715 (stavěna 1911-23) - dnešní Lidické náměstí (1946 demolice)

Česká spořitelna (č.p. 899) - dříve na dnešním Lidickém náměstí (1946 demolice)

Schaffnerova vila (postavena v l.1874-76) reprezentativní novogotická stavba Maxe Schaffnera (gen. ředitele Spolku pro chemickou a hutní výrobu). Stála na místě pozdějšího kulturního domu. Její demolice se jistě stala symbolem. Buržoazní bohatství bylo vystřídáno symbolem nových příležitostí – domem kultury všech pracujících

Kaple Navštívení Panny Marie na Mariánské skále - demolice v roce 1976

Nové stavby po roce 1945

Obytný komplex na východní straně Hrnčířská – Velká Hradební

Lidické náměstí - od 1959 upravováno s cílem vytvořit uzavřený tvar s parkem – stavba budovy Krajské správy Ministerstva vnitra

Krajský národní výbor (1959-61) - Již při vzniku byla budova zapsána do seznamu památek. Průčelí zdobila kovová plastika od Olbrama a Evy Zoubkových – symbolizovala Severočeský kraj.

Kulturní dům (1959-1964)

Hotel Bohemia (1965) - 45 metrů vysoký hotel v centru města. Kvůli jeho stavbě bylo demolováno 6 budov (včetně jedné z mála předválečných českých restaurací – Jihlava).

Budova SKV KSČ slavnostně otevřena v červnu 1985 - brutalistní "vana“ – zasedací síň

Hotel Vladimír - postaven 1982-85

Literatura

Berčík, L.: Problematika přestavby centra Ústí nad Labem, DP, Praha 1987

Brožek, J.: Výtvarné Ústí, Kronika života v ústí nad Labem ve 20. století, 1918-1998, Ústí nad Labem 1999.

Brychta, R. - Novák, O.: Severočeský hnědouhelný revír ve fotografii, Liberec 1966

Čejchan, A. - Štráchal, J. - Balach, A.: Ústí nad Labem mladýma očima, Liberec 1965

Česká architektura 1945-1995, Sborník ke stejnojmenné konferenci, Praha 1995

Deset let parku kultury a oddechu v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1965

Dušek, L.: Ústí nad Labem, středisko průmyslu, tepna dopravy a brána do ráje přírodních krás, IV. část cyklu Naše pohraničí, Praha 1947

Eckelt, G.: Kde domov můj, Ústí nad Labem 1998

Grisa, I.: Ústecká uličnice, Vývoj názvů ulic, náměstí a ostatních veřejných prostranství v Ústí nad Labem , Ústí nad Labem1998.

Halík, P. - Kratochvíl, P. - Nový, O.: Architektura a město, Praha 1996

Hejl, F.- Schaufler, J.: Ústí nad Labem ve fotografii, Liberec 1961

Hejl, F. - Vopat, F.: Ústí nad Labem - krajské město s nejbližším okolím, Praha 1950

Helešicová, E. - Štýs. S.: Proměny měsíční krajiny, Litoměřice 1992

Horská, P. - Maur, E. - Musil,J.: Zrod velkoměsta (urbanizace českých zemí), Praha 2002

Houfek, V. et kol.: 120 let muzea v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1996

Jahrbuch für den Stadt - und Landkreis Aussig 1940, Aussig 1940

Jehlík, J. et kol: Aktualizace územního plánu z roku 1977, Ústí nad Labem 1993

Koncepce tvorby životního prostředí města Ústí nad Labem, Útvar hlavního architekta 1967

Koucký, R. et kol.: Územní plán sídelního útvaru Ústí nad Labem, Magistrát města Ústí nad

Labem 1995

Král, K.: Pohledy na město Ústí nad Labem v 18. a 19. století, Okresní vlastivědné muzeum, Ústí nad Labem 1993.

Kronika rozvoje města ústí nad Labem za rok 1966, Městský národní výbor 1967

Kronika rozvoje města ústí nad Labem za rok 1967, Městský národní výbor 1968

Maier, E.: Územní plánování, ČVUT Praha 1991

Mžyková, M.(ed.): Kamenná kniha, Sborník k romantickému historismu - novogotice, Sychrov 1997

Na prahu nového života, Historické události květen až červen 1945 v Ústí nad Labem, Okresní národní výbor Ústí nad Labem 1965.

Niederdorfer, A. - Marian, A.: Adressbuch der Stadt Aussig und des Aussig - Karbitzer Bezirkes, Aussig 1912.

Piffl, A.: Kronika města Ústí nad Labem za válečná léta 1938-45, Sepsáno za pomoci pamětníků a archivních dokladů v roce 1947 jako rukopis pro město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1953.

Piffl, A.: Ústí nad Labem, zbořené město, Ústí nad Labem 1946

Pinč, F.: Ústi nad Labem, Od pravěkého sídliště k nové metropoli českého severu, Ústí nad Labem

Plnění volebního programu NF města Ústí nad Labem, nositele Řádu práce, za léta 1971-1975, Ústí nad Labem 1976.

Provazník, V.: Ústí, město nad Labem, Ústí nad Labem 1983

Provazník, V. - Peterka, V.: Demografický profil města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1968

Riedl, F.: Regenerace historických jader, Praha 1986

Rohan, B.: Ústecký šoulet, Ústí nad Labem 2001

Sedláková, R.: Sorela, Česká architektura 50. let, Praha 1994

Směrný územní plán, územní prognóza širšího území trojměstí, Vydal ÚHA 1971

Souček, J.: Obrazová rukověť obcí a církevních staveb v okrese Ústí nad Labem,Ústí nad Labem 1999

Součková, E.: Město dělají lidé, Sociologický pohled na regeneraci památkových rezervací a zón, Praha 2001.

Šosvald, J.: Jó, tenkrát v Ústí, Ústí nad Labem 1993

Špaček, P. - Houfek, V. - Bauerová, M.: Královské svobodné město Ústí, Pohled do historie, Ústí nad Labem 2000.

Technik, S.: Města severních Čech, Liberec 1967

Týc, A.: Ústeckem včerejška a dneška, Ústí nad Labem 1957

Tyl, J. - Zahálka, J.: Severočeský kraj dnes a zítra, Liberec 1961

Umlauft, F. J.: Geschichte der deutschen Stadt Aussig, Bayreuth 1994

Ústí - město nad Labem, Ústí nad Labem 2002

Ústecký kraj 1945-55, Odbor kultury KNV v Ústí nad Labem 1956

Vlk, J. - Susa, F. et kol: Vývoj centra města Ústí nad Labem v dobových mapách, Geodézie Ústí nad Labem 1991.

Vopat, F.: Ústí nad Labem, Krajské město s nejbližším okolím, Praha 1950

Votruba, J.: Otevřený dům, 15 let Odborového domu kultury a pracujících v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1978.

Votruba, J.: Pozemní stavby Ústí nad Labem, Děčín 1978

Výroční zpráva Státního památkového seznamu v Ústí nad Labem za rok 2000, Ústí nad Labem 2001

Wagner, E.: Aussig, ein Heimatbuch, 2. Teil, Beschreibung der Stadt, Aussig 1924

20 let Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem

15 let krajského města Ústí nad Labem,Vydal MNV 1960

[IMG]

odstřel části Masarykovy (tehdy Fučíkovy) ulice v roce 1987